menu

Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno w 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają informacje:
a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczytno jest:
Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Sp. K.
ul.Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Tel. 609-469-286

b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska:

http://m.szczycienski.wm.pl/2016/04/orig/tabelka-4692.png

d) GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK Nowe Gizewo 16/1, 12-100 Szczytno
PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:00 do 15:00. Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady zielone, szkło, papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 1m3, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia.