menu

Informacja o zagospodarowaniu odpadów komunalnych

Informacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczytno!

SEGREGUJESZ PŁACISZ MNIEJ


PIERWSZY KROK:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl w zakładce „Ochrona Środowiska” oraz u sołtysów

Osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, które ich nie segregują

 W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:


dla mieszkańców segregujących odpady:
• 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 23 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby
i więcej.

dla mieszkańców niesegregujących odpadów:
• 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 36 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

 W zabudowie wielorodzinnej, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 16 zł za osobę, gdy tego nie robimy.

 W przypadku nieruchomości niezamieszkałych – domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono opłatę ryczałtową roczną w wysokości 150 zł od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne i 300 zł od właścicieli nieruchomości nie segregujących odpadów komunalnych.

 W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:


od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono niższą stawkę za pojemnik:

a) o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 23 zł;
b) o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 46 zł;
c) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 100 zł;
d) o pojemności 2,2 m3 – w wysokości 200 zł;
e) o pojemności 7 m3 – w wysokości 500 zł.
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 46 zł;
b) o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 92 zł;
c) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 150 zł;
d) o pojemności 2,2 m3 – w wysokości 300 zł,
e) o pojemności 7 m3 – w wysokości 750 zł.W ramach wyżej wymienionych opłat mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli zapewniony odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, a odpadów komunalnych wysegregowanych (papier, szkło, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe) 1 raz w miesiącu

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych w kasie Urzędu Gminy Szczytno lub na rachunek bankowy 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001 do dnia 15 każdego następnego miesiąca

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane będą zobowiązani zapewnić właściciele nieruchomości.
Ich zakup będzie możliwy również u Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu

Zbieranie odpadów 4 frakcji w sposób selektywny odbywać się będzie za pomocą worków, które dostarczy Wykonawca.
Dostarczone będą również worki na odpady biodegradowalne oraz popiół.

ODPADY „PROBLEMOWE”:
• odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w całym okresie obowiązywania zamówienia w ilości punktów lokalizacyjnych odpowiadających potrzebom zgłaszanych Zamawiającemu bezpośrednio sprzed nieruchomości,
• zbiórka odpadów zielonych oraz popiołu będzie następowała z częstotliwością 1 raz w miesiącu w workach, które zapewni Wykonawca,
• przeterminowane leki odbierane będą z punktu aptecznego w Lipowcu i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szymanach,
• zużyte baterie odbierane będą z pojemników ustawionych w punktach użyteczności publicznej m. in. szkoły, siedziba Urzędu Gminy Szczytno.

Wskazane jest kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji (np. odpady kuchenne, trawa).

Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów dostarczy mieszkańcom Wykonawca

Na terenie Gminy Szczytno utworzony jest punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady problemowe (np. budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 1 m3, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony)
ZASADY SEGREGACJI


SZKŁO
TU WRZUCAMY CZYSTE:
 opakowania szklane i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.

TU NIE WRZUCAMY:
 luster i szkła zbrojonego;
 fajansu i porcelany;
 zużytych żarówek;
 lamp jarzeniowych;
 stłuczki szklanej;
 szkła nietłukącego się.
PAPIER
TU WRZUCAMY:
 gazety, książki, zeszyty;
 katalogi, prospekty, foldery;
 torby i worki papierowe;
 tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów.

TU NIE WRZUCAMY:
 papieru i tektury pokrytych folią metalową lub tworzyw sztucznych (opakowań po napojach, środkach spożywczych);
 zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny;
 artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami.PLASTIK
TU WRZUCAMY CZYSTE:
 puste, niezakręcone butelki plastikowe typu PET;
 opakowania po chemii gospodarczej;
 artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych;
 folie, reklamówki i woreczki foliowe.

TU NIE WRZUCAMY:
 artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami;
 tworzyw sztucznych piankowych, opakowań po olejach silnikowych i smarach;
 opakowań po lekarstwach;
 opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.


METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
TU WRZUCAMY:
 puszki po napojach i konserwach;
 drobny złom;
 kartony i tektura pokryta folią aluminiową: kartony po mleku, napojach.

TU NIE WRZUCAMY:
 opakowań po aerozolach;
 puszek i pojemników po farbach i lakierach.
PAMIĘTAJ:

Wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki przed wrzuceniem, nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.