menu

Informacja Wójta Gminy Szczytno dot. dofinansowania na usuwanie azbestu

Informacja Wójta Gminy Szczytno dotycząca uzyskania dofinansowania
na usuwanie azbestu z terenu gminy Szczytno w roku 2015.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Załączniki:

a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),

b) Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego wraz z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu,

c) Informacja o wyrobach zawierających azbest,

d) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

Termin złożenia wniosku:

Do 27 lutego 2015 r.

Miejsce złożenia:

Pokój nr 104 (Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy)

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

tel. 89 623 25 95