menu

Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytno w 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają informacje:
a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczytno jest:
Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn
b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]
104,6
72,3
54,8
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia11)następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
19,7
22,6
29,7

d) GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK w Kamionku (Stacja Paliw) działka nr 6/139, obręb Lipowa Góra Zachodnia
PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady zielone, szkło, papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia.