menu

Stypendia motywacyjne

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
Wydanie z dnia 30.10.2017 r.


Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Podstawa prawna: Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XX/150/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.(Dz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 1843), i uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXIX/284/2017 z dnia 29 września 2017 r. (Dz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 poz. 4218)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Załączniki:
1) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia ( dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia)
2) oświadczenie dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać w terminie do końca miesiąca lutego oraz w miesiącu czerwcu w ciągu trzech dni po posiedzeniu rady pedagogicznej, na której zatwierdza się wyniki klasyfikacyjne.

2) Wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury należy składać do dnia 15 czerwca każdego roku.

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Szczytno
Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, nr pokoju 303 lub bezpośrednio do sekretariatu
osoba do kontaktu: Ewa Pieńkowska, tel. (89) 623-25-96

IV. WNIOSKODAWCĄ MOŻE BYĆ:

1) Dyrektor szkoły.
2) Osoba reprezentująca stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkołę artystyczną, do której uczęszcza uczeń.

V. UWAGI I WYJAŚNIENIA:

Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udzielenie stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu, zamieszkałych na terenie Gminy Szczytno.
Stypendium za wyniki w nauce mogą uzyskać uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych lub klas gimnazjum, które funkcjonują w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Kryteria przyznawania nagród:
1) za wyniki w nauce:
a) uczeń klasy IV - VIII szkoły podstawowej lub uczeń klasy II - III gimnazjum,
b) uzyskanie średniej ocen wynoszącą minimum 5,40,
c) uzyskanie oceny wzorowej z zachowania,
2) w dziedzinie sportu może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił następujące warunki:
a) uzyskanie średniej ocen minimum 4,00, przy czym uczeń powinien uzyskać, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
b) w konkurencjach indywidualnych uzyskał: na szczeblu wojewódzkim - od pierwszego do trzeciego miejsca, na szczeblu ogólnopolskim - od pierwszego do dziesiątego miejsca, na szczeblu międzynarodowym - reprezentował Polskę, wygrywając eliminacje na niższym szczeblu,
c) w konkurencjach zespołowych organizowanych przez związki i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz instytucje zdobyli medal w eliminacjach wojewódzkich w tych zawodach lub weszli do półfinałów w ogólnopolskich zawodach, przy czym nauczyciel lub trener zespołu może wskazać tylko dwóch uczniów wystawiając jednocześnie opinię potwierdzającą jego sukcesy,
3) w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może otrzymać uczeń, który spełnił warunki:
a) uzyskanie średniej ocen minimum 4,00, przy czym uczeń powinien uzyskać, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
b) uzyskanie czołowego miejsca ( od pierwszego do trzeciego) w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, po zakwalifikowaniu się w wyniku eliminacji powiatowych lub okręgowych, lub uzyskał indywidualnie wybitne osiągnięcia między innymi takie jak własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy,
b) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane personalne prawnych opiekunów,
c) dane dotyczące osiągnięć ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium,
d) wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania,
e) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia (dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia),
f) oświadczenia dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

pit-8c-oswiadczenie-14255
uchwala-programu-lpweudim-tekst-jednolity-14256
wniosek-o-stypendium-naukowe-14257
wniosek-o-stypendium-sport-kultura-14258