menu

Stypendia motywacyjne

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

SYMBOL NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY
SO Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży


 Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XX/150/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Załączniki:
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodziców
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1) Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać w terminie do końca miesiąca lutego i czerwca każdego roku.
2) Wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i w dziedzinie sportu należy składać do końca czerwca każdego roku.

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW:
Urząd Gminy Szczytno
Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, nr pokoju 303
tel. (89) 623-25-96
młodszy referent ds. Oświaty i Zdrowia – Ewa Pieńkowska

IV. WNIOSKODAWCĄ MOŻE BYĆ:
1) Dyrektor szkoły.
2) Stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkoła artystyczna, do której uczęszcza uczeń.

V. UWAGI I WYJAŚNIENIA:
Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest promocja i wsparcie materialne uczniów szczególnie uzdolnionych, zamieszkałych na terenie Gminy Szczytno.
Stypendium mogą uzyskać uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum.

Kryteria przyznawania nagród:

1) w dziedzinie oświaty za:
a) wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen uzyskaną w I półroczu albo na koniec danego roku szkolnego (średnia ocen minimum 5,40),
2) w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił następujące warunki:
a) uzyskał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w olimpiadach, konkursach lub zawodach na szczeblu powiatowym,
b) uczestniczył w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w olimpiadach, konkursach lub zawodach na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym, w które jest zaangażowane minimum trzy powiaty,
c) uzyskał inne wybitne osiągnięcia między innymi takie jak własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a) dziedzinę
b) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane personalne prawnych opiekunów
c) uzasadnienie przyznania stypendium (osiągnięcia ucznia itp.)
d) załączniki potwierdzające osiągnięcia (świadectwa, dyplomy, opinie, podziękowania itp.)
e) wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.wniosek-o-nagrode-9722
zgoda-na-przetwarzanie-danych-9723