menu

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 j.t. z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Uwagi:
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku załącza się zgodę jej właściciela.
Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Czas załatwienia sprawy: do 30 dni


Pobierz: wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-8015.doc