BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

2015-10-19 09:06:28 (ost. akt: 2015-10-19 09:11:37)
wyniki konsultacji 1

wyniki konsultacji 1

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016".
W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w dniu 28 września 2015 r. ogłoszone zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 r.”
Konsultacje trwały od 28 września do 13 października 2015 r. i zostały przeprowadzone
w oparciu o uchwałę Nr LIII/338/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Szczytno
z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.” przebiegały w następujących formach:

1) umieszczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Szczytno
z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Szczytnie;
2) możliwości pisemnego zgłaszania uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczytnie.

W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

Wyniki konsultacji przedstawione zostaną Radzie Gminy Szczytno oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno.

Osoba prowadząca sprawę:
Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96

treść wyniku konsultacji do pobrania w PDF poniżej
wyniki konsultacji