BIPBIP Archiwalny
menu

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ulicy Łomżyńskiej na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-07-13 11:27:00 (ost. akt: 2023-07-13 11:36:33)
logo informacja

logo informacja

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ulicy Łomżyńskiej na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” dnia 13 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Szczytno reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Wojciechowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jolanty Godlewskiej, a wyłonionym wykonawcą - Biurem Projektów Inżynierskich spółka z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Adama Wardęckiego, który opracuje kompletną dokumentację na w/w zadanie.
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na przebudowę budynku położonego przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie na siedzibę GOPS. Wykonawca sporządzi inwentaryzację istniejącego budynku, opracuje kompletną dokumentację do złożenia w organie architektoniczno-budowlanym o pozwolenie na budowę przewidujące m.in.: wydzielenie pokoi biurowych wraz z zapleczem sanitarnym, wydzielenie ciągów komunikacyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną. Zagospodarowany zostanie również teren przyległy do budynku.

Wartość zadania – 147 000,00 zł brutto
Termin realizacji zadania – 22.12.2023 r.