BIPBIP Archiwalny
menu

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2016-10-19 10:34:15 (ost. akt: 2016-10-19 10:37:12)
konsultacje społeczne

konsultacje społeczne

Autor: Monika DąbkowskaINFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017".
W dniu 27 września 2016 r. w oparciu o uchwałę Nr LIII/338/10 Rady Gminy Szczytno
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych, ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 r.”
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczytnie. Konsultacje trwały od 27 września do 12 października 2016 r. i przebiegały w następujących formach:
1) umieszczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Szczytno
z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Szczytnie;
2) możliwości pisemnego zgłaszania uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.239).

W wyniku przebiegu konsultacji organizacje nie wniosły żadnych uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

Wyniki konsultacji przedstawione zostaną Radzie Gminy Szczytno oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno.


Osoba prowadząca sprawę:
Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96