BIP
menu

Informacja o zawarciu umowy w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt.: „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym.”

2016-10-31 12:21:54 (ost. akt: 2016-10-31 12:25:53)
wopr

wopr

I N F O R M A C J AW dniu 10 października 2016 r. do Urzędu Gminy w Szczytnie wpłynęła oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na realizację zadania publicznego pt.: „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym.” Oferta złożona została na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239).
Zadanie realizowane będzie w okresie od 08.10.206 r. do 28.10.2016 r.
Oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szczytnie, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 7 dni. Oferta rozpatrzona została pozytywnie i przydzielono dotację w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).


Sprawę prowadzi:
Inspektor - Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96
turystyka@ug.szczytno.pl