BIPBIP Archiwalny
menu

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2023-01-03 10:22:31 (ost. akt: 2023-01-03 14:13:55)

O G Ł O S Z E N I E


otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2
i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno ogłasza otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych
w 2023 r. w zakresie:

 

RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej,

2) popularyzacja sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1) organizacja konkursów, olimpiad, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

2) organizacja zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

2) promowanie dzieł lokalnych twórców kultury,

3) wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,

4) wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi –

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Szczytno, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:

1. organizacje pozarządowe,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. spółdzielnie socjalne,
5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
1. Ofertę należy złożyć na określonych druku zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Szczytno.
2. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie maszynowe lub komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.
3. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się zasadami przyznawania dotacji, terminami oraz warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
4. Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury
i Sportu (pok. 303). Osoba do kontaktu: Monika Kowalska, tel. (89) 623 25 96.
5. Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Szczytno,
ul. Łomżyńska 3 (parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia
23 stycznia 2023 r.
6. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio
w biurze obsługi interesanta lub data stempla pocztowego/data nadania przesyłki.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej (kryterium oceny formalnej).
2. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane
w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
c. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wszystkie załączniki z wyjątkiem aktualnego wyciągu z elektronicznego rejestru KRS powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione wraz z datą potwierdzenia (kryterium oceny formalnej).

3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie kompletne oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
4. Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
a. Wkład finansowy organizacji stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.
b. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenia wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji i może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.
c. Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego
np.: nagród ufundowanych przez sponsora, bezpłatnego użyczenia lokalu itp.
5. Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego
w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).
6. Koszty kwalifikowalne to koszty, które:
a. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne
do jego realizacji;
b. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
c. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Wysokość przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu względem wnioskowanej.
W takim przypadku organizacja pozarządowa składa aktualizację do oferty lub może wycofać ofertę.
a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;
f. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
2. Przy ocenie punktowej oferty komisja kieruje się następującymi zasadami:
a. maksymalny próg punktowy wynosi 30 punktów,
b. na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie powinno być realizowane w 2023 roku.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określi umowa.
Termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data podpisania umowy z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do bieżącego informowania
w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania.
Zmiany treści umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają, poza wypadkami przewidzianymi w umowie, pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.
W celu dokonania zmian, które zgodnie z umową wymagają zawarcia aneksu, innych niż zmiany dopuszczone zapisami umowy, organizacja pozarządowa aktualizuje dane i składa wymagane dokumenty.
Informację o zmianach należy złożyć nie później niż przed zakończeniem realizacji zadania.
Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację są zobowiązane do informowania o współfinansowaniu zadania przez Gminę Szczytno we wszelkich materiałach prasowych, na spotkaniach informacyjnych, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, banerach itp.

TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:

Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno.
Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.
Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 13 lutego 2023 r.

KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków komisji.
Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Przy ocenie oferty komisja bierze m.in. pod uwagę:

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNO W 2022 ROKU:

1. Na realizację zadań publicznych w 2022 r. przeznaczono środki finansowe
w łącznej wysokości 150 tyś zł. Łączna wartość przyznanych dotacji (na etapie podpisywania umów) wyniosła 145.459,00 tyś. zł w tym na zadania z zakresu:

5 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania sportu (…) w łącznej kwocie 90.000 00 zł;
5 zadań z zakresu kultury, sztuki (…) w łącznej kwocie 25.459,00 zł;
3 zadania z zakresu nauki, edukacji (…) w łącznej kwocie 25.000 zł;
1 zadanie z zakresu pomocy społecznej (…) w łącznej kwocie 5.000 zł.

 

2. Informuję, iż na rok 2023 r. nie udzielono jeszcze żadnych dotacji.

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kowalska

tel. 623 25 96

Ogłoszenie Konkursowe
Nabór do komisji