BIP
menu

Wpis do ewidencji

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO

Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „inne obiekty hotelarskie" określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.
Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!
Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Podstawa prawna: art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169; zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553).

1. Sprawę załatwia:
Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, III piętro, p. Monika Dąbkowska, tel. 89 623 25 96, e-mail: turystyka@ug.szczytno.pl

2. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Załączniki:
1.Karta informacyjna obiektu – opis obiektu
2. Wykaz minimalnych wymagań obiektu

Informacje na temat opłat:
 wpis do ewidencji nie podlega opłatom,
 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Szczytno pok. nr 202 lub bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy w Szczytnie, Rachunek Bankowy Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001.

Forma załatwienia:
Wpis do ewidencji

Przewidywany termin załatwienia:
Do 14 dni od daty otrzymania wniosku

Uwagi
1. Na terenie Gminy Szczytno ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Wójt Gminy Szczytno.
2.Dokumentację należy złożyć:
 w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy o następujących zmianach.Pobierz: wniosek-o-wpis-9200.doc
Pobierz: karta-informacyjna-obiektu-9201.doc
Pobierz: deklaracja-o-spelnieniu-minimalnych-wymagan-9202
Pobierz: wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-9203.docx
Pobierz: zawiadomienie-9204.doc