BIP
menu

GOPS w Szczytnie


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 Szczytno, ul. Polska 49

Tel./Fax. (89) 624-01-84 e-mail: gops@ug.szczytno.pl

NIP: 745-15-86-980, REGON: 004458799

Biuletyn Informacji Publicznych

Kierownik jednostki: Małgorzata Lewandowska

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

INFORMATOR
dla osób potrzebujących wsparcia ze strony pomocy społecznej

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej ?
Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

Ø ubóstwa,

Ø sieroctwa,

Ø bezdomności,

Ø bezrobocia,

Ø niepełnosprawności,

Ø długotrwałej lub ciężkiej choroby,

Ø przemocy w rodzinie,

Ø potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

Ø potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

Ø bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

Ø braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,

Ø trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

Ø trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

Ø alkoholizmu lub narkomanii,

Ø zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

Ø klęski żywiołowej lub ekologicznej,

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł.
Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.
Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pojęcie dochodu !


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

Do dochodu nie wlicza się jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, wartości świadczeń w naturze, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej

1. Świadczenia pieniężne:

ü zasiłek stały,

ü zasiłek okresowy,

ü zasiłek jednorazowy celowy i specjalny zasiłek celowy,

ü świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

ü wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenia niepieniężne:

ü praca socjalna,

ü składki na ubezpieczenie zdrowotne,

ü składki na ubezpieczenie społeczne,

ü pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

ü sprawienie pogrzebu,

ü poradnictwo specjalistyczne,

ü interwencja kryzysowa,

ü schronienie,

ü posiłek,

ü niezbędne ubranie,

ü usługi opiekuńcze,

ü specjalistyczne usługi opiekuńcze,

ü pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Pomoc prawną uzyskasz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie
ul. Polska 49 tel. 89/ 624-01-84 wew. 15,
Godziny przyjęć interesantów
w każdą środę: 8.00 -12.00
obejmujące:

udzielanie porad prawnych,
pomoc w przygotowaniu pism procesowych i urzędowych.


Rejony pracowników socjalnych:


Rejon I

Urszula Kowalczyk
- tel. 89 624-01-84 wew.18

miejscowości: Szymany, Nowiny, Sasek Mały, Sasek Wielki, Lipnik, Nowe Dłutówko, Małdaniec, Nowe Gizewo, Dębówko, Olszyny od nr domu 1-60


Rejon II

Ewa Stepnowska
- tel. 89 624-01-84 wew. 18

miejscowości : Janowo, Sawica, Jęcznik, Kamionek, Szczycionek, Piece, Ulążki, Korpele, Trelkówko, Olszyny od nr domu 61


Rejon III

Joanna Domian-Michalak
- tel. 89 624-01-84 wew. 26

miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały, Pużary, Wały, Wawrochy, Prusowy Borek, Czarkowy Grąd, Trelkowo, Wałpusz, Niedźwiedzie, Zielonka


Rejon IV

Anna Kucińska-Ferenc
- tel. 89 624-01-84 wew. 20

miejscowości: Wawrochy, Płozy, Młyńsko, Piecuchy, Lipowa Góra Wschodnia, Lipowa Góra Zachodnia, Siódmak, Wólka Szczycieńska, Marksewo, Stare Kiejkuty,


Rejon V
Justyna Tabaka
- tel. 89 624-01-84 wew. 26
miejscowości: Leśny Dwór, Romany, Kaspry, Rudka, Ochódno, Lemany, Gawryjałki, Zielonka