BIP
menu

Inwestycje realizowane w roku 2009BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: PŁOZY, KAMIONEK, KORPELE, ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONEK.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI: LIPOWIEC, RUDKA.

BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: DĘBÓWKO, SZCZYCIONEK, ZIELONKA, NOWE GIZEWO, RUDKA, OLSZYNY.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE GIZEWO.

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDCE.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZYNCH W MIEJSCOWOŚCI KAMIONEK.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

Termin realizacji – Lipiec 2009 – Październik 2009

Cel projektu – Projekt obejmuje wybudowanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców – Wybudowanie kompleksu boisk w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” obok istniejącej Sali gimnastycznej, pozwoli na udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej. Umożliwi popularyzację aktywnego stylu życia poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu szkoły i gminy. Stworzone zostaną warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, oraz uprawiania sportu poprzez społeczność lokalną. Młodzieży pozaszkolnej stworzona zostanie alternatywa do wykorzystania wolnego czasu. Wpłynie to na zmniejszenie patologii społecznych spowodowanym brakiem form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Powstałe obiekty sportowe wpłyną na rozwój cywilizacyjny miejscowości Lipowiec oraz gminy Szczytno. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zaspokojenie przynajmniej w części potrzeb społeczności lokalnej związanych z możliwością spędzania czasu wolnego jak i stworzy możliwość lepszej integracji społecznej mieszkańcom gminy.