BIP
menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 r.

2016-01-07 13:23:29 (ost. akt: 2016-01-20 10:28:54)
organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe


O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno – zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

I. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) podnoszenia poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach;
2) popularyzacji sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 44.000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) organizacji konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży;
2) organizacji imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży;
3) organizacji zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) działań mających na celu organizowanie przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury;
2) podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

II. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje i inne podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), o ile ich statuty przewidują realizację wyżej wymienionych zadań.
III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie od 7 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. (piątek) do godz. 1530 w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój 206, pełnej oferty pisemnej wraz
z załącznikami, zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio w Sekretariacie lub data stempla pocztowego / data nadania przesyłki.
2. Formularz oferty na wykonywanie zadania objętego dotacją z budżetu gminy można
pobrać ze strony internetowej.
3. Oferta, powinna być całkowicie wypełniona, ponieważ braki w wypełnieniu skutkują odrzuceniem oferty ze względów formalnych. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane należy wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych należy wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.
4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi nie później niż do 26 lutego 2016 r.
5. Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji
i Sportu, p. 303. Osoba do kontaktu: Monika Dąbkowska, tel. 89 623 25 96, email: turystyka@ug.szczytno.pl.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę jego wsparcia lub powierzenia.
3. W przypadku wsparcia dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
4. Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione wymagane załączniki:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (wydruk ze strony internetowej – nie potwierdzamy za zgodność oryginałem),
2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane
w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta.
5. Złożenie pełnej oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji, podejmuje Wójt Gminy Szczytno.
7. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udzielenie indywidualnych odpowiedzi, ogłoszenie w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno.
8. Dotacja nie będzie udzielana na:
1) podejmowanie działalności gospodarczej;
2) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji;
3) projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
4) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów;
5) organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów;
6) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Zadanie na które zostanie przyznana dotacja może być realizowane wyłącznie
w okresie od 01.03.2016 r. do 15.12.2016 r.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu (aktualizacja) zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania, ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Szczytno reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczytno
a Zleceniobiorcą.

VI. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:

1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

1. Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków Komisji.
Przy ocenie ofert konkursowych Komisja kieruje się kryteriami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriami oceny zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty. Przy ocenie oferty Komisja bierze m.in. pod uwagę:

1) CELOWOŚĆ I ZASADNOŚĆ ZADANIA
a) merytoryczna wartość oferty i jej zbieżność z celami zadania publicznego:
0-10 punktów,
b) zapotrzebowanie społeczne na zadania świadczone w ramach oferty, liczba osób objętych ofertą: 0- 10 punktów,
c) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi oferenta:
0 -10 punktów.
2) KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
a) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, gospodarności oraz efektywności wykorzystania: 0-10 punktów,
b) udział środków własnych i z innych źródeł finansowania oraz pozafinansowy wkład własny oferenta: 0-10 punktów.
3) OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADANIA
a) doświadczenie oferenta w realizacji zadania: 0-10 punktów,
b) ocena bazy materialnej i zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację zadania, 0-10 punktów.
2. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie przy ocenie merytorycznej:
70 punktów.
3. Na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.
VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W 2015 ROKU
1. Informuję, iż w 2015 roku były udzielone dotacje na następujące zadania:

1) W zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano kwotę 44 000 zł. Wydatkowano w 2015 roku – 43 850 zł, udzielając dotacji na realizację 4 ofert
w ramach otwartego konkursu oraz jednej w trybie art. 19 a ustawy (tryb pozakonkursowy).

a) GMINY KLUB SPORTOWY SZCZYTNO, zadanie pt. „GKS Szczytno 2015”, przyznana dotacja 34 150 zł;
b) POLICYJNY KLUB SPORTOWY GWARDIA SZCZYTNO, zadanie pt.
" Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu ", przyznana dotacja 3 000 zł;
c) POLICYJNY KLUB SPORTOWY SZCZYTNO, zadanie " Mecz bokserski", przyznana dotacja 2 700 zł;
d) SZCZYCIEŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, zadanie pt. "Szkolenie sportowe w zakresie karate kyokushin", przyznana dotacja 2 000 zł;
e) SZCZYCIEŃSKI KLUB SPORTOWY SZCZYTNO, zadanie pt. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej”, przyznana dotacja
2 000 zł (tryb art. 19 a ustawy).

2) W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 15 000 zł, wykorzystano 14 960 zł, udzielając dotacji na realizację 3 ofert w ramach otwartego konkursu oraz jednej w trybie art. 19 a ustawy (tryb pozakonkursowy).

a) STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE MAZURSKIE ŹRÓDŁA, zadanie pt. "Aktywne Dębówko", przyznana dotacja 4 980 zł;
b) KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” W SZCZYTNIE, zadanie pt. „Posłuchaj lasu, on też uczy”, przyznana dotacja 1 180 zł;
c) STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KAMIONEK I LIPOWA GÓRA ZACHODNIA, zadanie pt. „Edukacja i rozwój przez sztukę i tradycję”, przyznana dotacja 5 000 zł;
d) FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU KREATYWNOŚCI ORAZ TWÓRCZOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH KREOLIA – KRAINA KREATYWNOŚCI, zadanie
pt. „Kuźnia Talentów w Gminie Szczytno”, przyznana dotacja 3 800 zł (tryb art. 19 a ustawy).

3) W zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 6 000 zł, wykorzystano 6 000 zł, udzielając dotacji na realizację 4 ofert w ramach otwartego konkursu, z czego jedno stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania
co skutkowało rozwiązaniem umowy i zwrotem środków do budżetu gminy (1 000 zł).

a) STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE”, zadanie pt. „Rękodzieło artystyczne złote rączki”, przyznana dotacja
2 000 zł;
b) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI PŁOZY, zadanie pt. „Dni rodziny 2015”, przyznana dotacja 2 000 zł;
c) STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ORĘDOWNIKÓW KULTURY „ANIMA”, zadanie pt. "Dzika Jabłoń - spotkanie ze sztuką”, przyznana dotacja
1 000 zł;
d) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SZYMANY, zadanie pt. "Pamiętajmy o historii”, przyznana dotacja 1 000 zł (umowa została rozwiązana, zadanie nie zostało zrealizowane).


Załączniki:
1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
2. Wzór aktualizacji danych do oferty
3. Wzór umowy o wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego
4. Wzór sprawozdania częściowego/ końcowego


Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96
Pobierz: druk aktualizacji
Pobierz: druk sprawozdania
Pobierz: druk umowy
Druk Oferty