BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja o stypendiach szkolnych

2023-07-13 11:11:53 (ost. akt: 2023-07-13 11:21:31)
Stypendia Szkolne

Wnioski będą wydawane od 01.08.2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 1 do15 września danego roku szkolnego.
Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Urzędzie Gminy Szczytno, pokój nr 303, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Obsługą spraw zajmuje się Pani Monika Kowalska (tel.: 623 25 96).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.
Do wniosku należy dołączyć:
Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób:
zaświadczenie z zakładu pracy,
zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z GOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), gdy była prowadzona w 2022 roku – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,
w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie,
oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).


Pobierz: Wniosek o stypendium