BIP
menu

Rejestr instytucji kultury

2017-01-02 08:57:58 (ost. akt: 2017-01-02 08:58:16)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytno, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytno: 1. Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora. 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu informacji Publicznej organizatora. 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych ( 730 – 1530 ) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką polecona lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Szczegółowy rejestr zamieszczony jest w załączniku.


Klik: elektroniczny-rejestr-instytucji-kultury-9176

Klik: ksiega-rejestrowa-instytucji-kultury-gbp-w-lipowcu-9177