BIPBIP Archiwalny
menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017-01-05 13:16:26 (ost. akt: 2017-01-16 10:15:38)

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno – zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

I. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej,
2) popularyzacja sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 44.000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
1) organizacja konkursów, olimpiad, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) organizacja zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
2) promowanie dzieł lokalnych twórców kultury,
3) wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,
4) wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

II. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:
1. organizacje pozarządowe,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. spółdzielnie socjalne,
5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. nr 6, poz. 1300).
Formularz oferty na wykonywanie zadania objętego dotacją z budżetu gminy można pobrać ze strony internetowej.
Wzór formularza znajduje się także w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu (pok. nr 303).
2. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie maszynowe lub komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.
3. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się zasadami przyznawania dotacji, terminami oraz warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
4. Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, p. 303. Osoba do kontaktu: Monika Dąbkowska, tel. (89) 623 25 96.
5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój 206, lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 27 stycznia 2017 r.
O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio
w sekretariacie lub data stempla pocztowego / data nadania przesyłki.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej (kryterium oceny formalnej).
2. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane
w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
c. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
Wszystkie załączniki z wyjątkiem aktualnego wyciągu z elektronicznego rejestru KRS powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione wraz z datą potwierdzenia (kryterium oceny formalnej).
3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie kompletne oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
4. Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
a. Wkład finansowy organizacji stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.
b. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenia wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji i może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.
c. Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego
np.: nagród ufundowanych przez sponsora, bezpłatnego użyczenia lokalu itp.
5. Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego
w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).
6. Koszty kwalifikowalne to koszty, które:
a. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
b. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
c. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Wysokość przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu względem wnioskowanej.
W takim przypadku organizacja pozarządowa składa aktualizację do oferty lub może wycofać ofertę.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Zadanie na które zostanie przyznana dotacja może być realizowane wyłącznie
w okresie od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania, ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Szczytno reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczytno
a Zleceniobiorcą.
4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do bieżącego informowania
w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania.
5. Zmiany treści umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają, poza wypadkami przewidzianymi w umowie, pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.
6. W celu dokonania zmian, które zgodnie z umową wymagają zawarcia aneksu, innych niż zmiany dopuszczone zapisami umowy, organizacja pozarządowa aktualizuje dane i składa wymagane dokumenty.
7. Informację o zmianach należy złożyć nie później niż przed zakończeniem realizacji zadania.
8. Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację są zobowiązane do informowania o współfinansowaniu zadania przez Gminę Szczytno we wszelkich materiałach prasowych, na spotkaniach informacyjnych, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, banerach itp.

VI. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:
1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.
3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 28 lutego 2017 r.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:
1. Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków komisji.
Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Przy ocenie oferty komisja bierze m.in. pod uwagę:
a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;
f. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
2. Przy ocenie punktowej oferty komisja kieruje się następującymi zasadami:
a. maksymalny próg punktowy wynosi 30 punktów,
b. na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
VIII. WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNO W LATACH 2016-2017:
1. Na realizację zadań publicznych w roku 2016 r. przeznaczono środki finansowe
w łącznej wysokości 70 000 tyś zł.
Łączna wartość przyznanych dotacji (na etapie podpisywania umów) wyniosła
65 500 zł. W ramach otwartego konkursu ofert rozdysponowano kwotę 64 000zł,
w tym na zadania z zakresu:
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ilość zaplanowanych środków wyniosła 44 000 zł. Wydatkowano (na etapie podpisywania umów) – 43 000 zł.
a. Gminny Klub Sportowy Szczytno, Popularyzacja piłki nożnej - GKS Szczytno 2016, 34 200 zł;
b. Szczycieński Klub Sportowy Kyokushin Karate, V Gala Sztuk Walki, 300 zł,
c. Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu, 2 000 zł;
d. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy, Płozy na sportowo 2016, 2 000 zł;
e. Klub Biegacza Jurand Szczytno, II Szczycieńska Dycha Juranda, 3 500 zł;
f. Klub Sportowy Płetwal Szczytno, Nauczanie i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w pływaniu, 1 000 zł.
2) W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ilość zaplanowanych środków wyniosła 15 000 zł. Wydatkowano (na etapie podpisywania umów) – 10 000 zł.
a. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Mazurskie Źródła", Aktywne Dębówko, 3 280 zł;
b. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności, Kuźnia Talentów w Gminie Szczytno, 4 416 zł;
c. Koło Łowieckie "Sokół" w Szczytnie, Barwy lasu, 2 304 zł.
3) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ilość zaplanowanych środków wyniosła 11 000 zł. Wydatkowano (na etapie podpisywania umów) – 11 000 zł.
a. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy, Odkrywamy młode talenty, 1 000 zł;
b. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie, Rękodzieło artystyczne "Sztuka nie tylko dla sztuki", 2 000 zł ;
c. Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA, "Moja pszczoła gra w teatrze" - dziecięca kuchnia teatralna, 2 000 zł;
d. Stowarzyszenie "Aktywne Romany", Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Romanach, 4 000 zł;
e. Stowarzyszenie pod Lipą, Trzy Wieki i Pół Lipowiec 1666-2016 350 Lat Miejscowości, 2 000 zł.
Na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy) w roku 2016 r. wydatkowano kwotę 1 500 zł (1 umowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).
2. Informuję, iż w 2017 r. nie udzielono jeszcze żadnych dotacji.

UWAGA!!! 3 września 2016 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W ramach ogłoszonego konkursu obowiązuje już NOWY WZÓR OFER

Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96zarzadzenie-9289
Ogłoszenie
Pobierz: druk-oferty-9291.doc
Pobierz: druk-sprawozdania-9292.doc
Pobierz: druk-umowy-9293.doc
Nabór do komisji
Formularz zgłoszeniowy do ogłoszenia o naborze