BIP
menu

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego SKODA Superb, którego właścicielem jest Gmina Szczytno

2017-01-17 14:09:09 (ost. akt: 2017-01-17 15:23:28)
Przetarg

Przetarg


Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu osobowego SKODA Superb, którego właścicielem jest Gmina Szczytno

1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego.

2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych, reprezentowani przez osoby posiadające do tego prawo.

3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

Nazwa: SKODA Superb 1.9 TDI MR`07 Classic

Nr rejestracyjny: NSZ 01GG,

Rok prod.: 2007,

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy,

Nr identyfikacyjny (VIN) TMBDC23U979017792

Data pierwszej rejestracji 2007/04/25

Przebieg na dzień 2017/01/04 312477 km

Okres eksploatacji pojazdu (2007/04/25-2017/01/04) 116 mies.

Rodzaj powłoki lakierowej, 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita: 2050 kg

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm / 85kW (116KM)

Doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza

Liczba cylindrów/Układ cylindrów/Liczba zaworów 4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj napędu: przedni (4x2)

Stan techniczny: pojazd sprawny.

w pojeździe dokonano następujących napraw i wymian części:

w 2015 roku:

- miska olejowa

- rozrząd i chłodnica

- szyba czołowa

- przegub napędowy

- wahacze tylne lewy i prawy

w 2016 roku:

- akumulator

- miska olejowa

- osłona silnika

- rozrusznik

- klocki hamulcowe

- amortyzator, poduszka amortyzatora

- koło pasowe alternatora

- filtr kabinowy, wentylator chłodnicy

- koło dwumasowe

- sprzęgło, łożysko pilotujące.

Cena wywoławcza: 13.700,00 zł brutto

Kwota wadium: 1.500,00 zł brutto


4. Za termin wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Szczytno: Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr: 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Szczytno. W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać „Wadium – sprzedaż samochodu SKODA”.

5. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert.

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny.

7. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone w ciągu 7 dni odpowiednio: po rozstrzygnięciu przetargu lub odrzuceniu oferty.

8. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli: a) nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu, b) żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

9. Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o pisemną wycenę uprawnionego rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.

10. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

11. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

12. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

13.Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg sprzedaż samochodu SKODA – nie otwierać”
należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, osobiście lub listownie.

14. Oferta powinna być wypełniona na formularzu określonym wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, przepada wpłacone przez niego wadium i na okoliczność tę zostanie sporządzony protokół.

16. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

17. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt. 13 i 14 regulaminu będą przez komisję odrzucone.

18.Termin składania ofert ustala się do 01.02.2017 r., do godz. 11.00 .

19. W przypadku oferty składanej listownie o spełnieniu warunku wpłynięcia oferty w terminie decyduje data wpłynięcia do siedziby organizatora przetargu.

20. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2017 r., o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, w pok. nr 113.

21. Przetarg prowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Szczytno. Do obowiązków komisji należy dokonanie oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów.

22. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjnie protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Szczytno.

23. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę organizator może przeprowadzić w dniu otwarcia ofert przetarg w formie aukcji (licytacja ustna) przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. (albo – o wyborze oferty liczy się kolejność złożenia oferty).

24. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży.

25. Odbioru przedmiotu przetargu dokonuje nabywca w godzinach pracy jednostki po wcześniejszym umówieniu.

26. Odbiór przedmiotu przetargu odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz jego staraniem w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez nabywcę.

27. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

28. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie przetargu.

29. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego towaru. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji.

30. Gmina Szczytno zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. Zwrot wpłaconych przez oferentów wadiów nastąpi w ciągu 7 dni od podjęcia takiej decyzji.

31.Oględzin zbywanego sprzętu można dokonać ( po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 624 25 83, 89 623 25 91):

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od dnia 18.01.2017 r. do dnia 31.01.2017 r. w godzinach 7.00 – 15.00.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl, oraz w BIP Urzędu Gminy Szczytno – http://bip.ug.szczytno.pl/.

Zdjęcia dostępne są również pod adresem: http://moto.gratka.pl/tresc/21607602.html?ko=14846595666929a42106c9c1e95860c3

Pobierz: Formularz oferty
Pobierz: Regulamin
Pobierz: Załącznik 1
Pobierz: Załącznik 2
Pobierz: Załącznik 3