BIPBIP Archiwalny
menu

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017

2017-02-27 08:54:10 (ost. akt: 2017-02-27 08:55:27)
logo

logo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017
WÓJTA GMINY SZCZYTNO

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 - 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 poz.1817 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, oceniającej oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 r. przyznaję następujące dotacje:

1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Gminny Klub Sportowy Szczytno, zadanie pt. Popularyzacja piłki nożnej - GKS Szczytno 2017, przyznana dotacja 34 200 zł;
b) Klub Sportowy Płetwal Szczytno, zadanie pt. Nauczanie i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w pływaniu, przyznana dotacja 0 zł;
c) Szczycieńskie Stowarzyszenie Sportów Walki i Rekreacji Katana Szczytno, zadanie pt. Propagowanie zdrowych nawyków sportowych poprzez uczestnictwo w zajęciach ju-jitsu, przyznana dotacja 0 zł;
d) Szczycieński Klub Sportowy Kyokushin Karate, zadanie pt. VI Gala sztuk walki z okazji obchodów 25 - lecia SKKK, przyznana dotacja 0 zł;
e) Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno, zadanie pt. Gala Boksu Polska – Białoruś, przyznana dotacja
0 zł;
f) Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno, zadanie pt. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu, przyznana dotacja 3 500 zł;
g) Stowarzyszenie Nasza Ziemia Szczycieńska, zadanie pt. Zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Szczytno, przyznana dotacja 0 zł;
h) Akademia Sztuk Walki – NOVUM, zadanie pt. Zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Szczytno, przyznana dotacja 0 zł;
i) Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy, zadanie pt. Płozy na sportowo 2017, przyznana dotacja 1 300 zł;
j) Klub Biegacza Jurand, zadanie pt. III Szczycieńska Dycha Juranda, przyznana dotacja 0 zł;
k) Klub Biegacza Jurand, zadanie pt. 28 Maraton Juranda – Reaktywacja, przyznana dotacja 5 000 zł.

2) W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

a) Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Mazurskie Źródła", zadanie pt. Aktywne Dębówko 2017, przyznana dotacja 1 000 zł;
b) Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności, zadanie pt. Kuźnia Talentów w Gminie Szczytno, przyznana dotacja 14 000 zł;
c) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej Idea, zadanie pt. Objazdowy Punkt edukacji, przyznana dotacja 0 zł.

3) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy, zadanie pt. Projekt integracja, przyznana dotacja 2 200 zł;
b) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie, zadanie pt. Śpiewający seniorzy czyli chór "Preludium", przyznana dotacja 3 000 zł;
c) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie, zadanie pt. Rękodzieło artystyczne - pasja
i kreatywność, przyznana dotacja 3 000 zł;
d) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk", zadanie pt. Seniorska Grupa Dramy - Rozpowszechnianie Twórczości Lokalnych Autorów, przyznana dotacja 0 zł;
e) Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko", zadanie pt. Znam zabytki mojej gminy - warsztaty zabytkowej architektury gminy Szczytno dla jej najmłodszych mieszkańców, przyznana dotacja 0 zł;
f) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej Idea, zadanie pt. Sąsiedzkie spotkania kulinarne, przyznana dotacja 0 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.wyniki konkursu