BIP
menu

Informacja dotycząca Programu rządowego „Dobry Start”

2018-06-26 08:41:23 (ost. akt: 2018-06-26 08:51:52)
logo

logoProgram „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia, bez względu na dochód rodziny, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019:
- do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. rok życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie ,, dobry start” przysługuje także w przypadku:
- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie w zerówce, studentów, uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego dziecka oraz osoby uczącej się ( z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 140 tej ustawy). Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Aby otrzymać wsparcie, będzie można złożyć wniosek:
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierowo).
W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018r.
Wnioski złożone w miesiącach: od września do listopada, rozpatrzone i wypłacone zostaną w terminie 2 miesięcy od daty złożenia.
Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kierownik GOPS w Szczytnie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
ul. Polska 49; 12-100 Szczytno
tel. 89 624-42-02 wew. 24 lub 12
Dział Świadczeń Rodzinnych - II piętro, pok. nr 203 i 204
Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 – 15.30;
Środa (dzień dyżuru) godz.7.30 – 15.30 / w okresie VIII – IX /2018 roku od godz. 15.30 - 17.00 dyżur dla osób pracujących