BIP
menu

Mały Grant pt. "Kuźnia Talentów w Gminie Szczytno" - wyniki

2015-08-24 15:08:10 (ost. akt: 2015-08-24 15:15:54)
kuznia

kuznia

W dniu 23 lipca 2015 r. do Urzędu Gminy w Szczytnie wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności, na realizację zadania publicznego pt.: „Kuźnia Talentów w Gminie Szczytno.” Oferta złożona została na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.), Zadanie realizowane będzie w okresie od 15.10.2015 r. do 10.12.2015 r.
Oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szczytnie, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 7 dni. Rozpatrzona została pozytywnie i przydzielono dotację w kwocie 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).