BIP
menu

Bardzo ważne !!!! Granty PPGR komputery dla rodzin popegerowskich

2021-11-22 10:42:00 (ost. akt: 2021-11-24 07:34:11)

Bardzo ważne !!!! Granty PPGR komputery dla rodzin popegerowskich
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało
w dniu 17 listopada 2021 roku
komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych
w złożonych oświadczeniach.
Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych,
nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR".
KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW !!!!!!
Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty potwierdzające fakt:
1) stopnia pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.)
2) zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie
z ZUS, KOWR itp.). Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego
w momencie składania oświadczenia.
3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
4) zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy, np., faktura za media, deklaracja na śmieci itp.
Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Szczytno w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Szczytno do instytucji weryfikującej.
Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki) należy składać:
1) w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, Łomżyńska 3 w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2021 r. do godz. 15.30.
UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcia dla ucznia!
UWAGA! Z uzyskanej od Centrum Projektów Polska Cyfrowa informacji wynika, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze kombinaty spółdzielcze były jednostkami spółdzielczymi i nie zaliczały się do PPGR. W związku z powyższym wnioskodawcy, których krewni byli zatrudnieni jedynie we wskazanych wcześniej zakładach, nie są objęci wymogiem uzupełnienia złożonych oświadczeń z uwagi na ich negatywną weryfikację.