BIP
menu

Ogłoszenie o obowiązku odśnieżania chodników sezonie zimowym 2016

2016-01-20 10:57:38 (ost. akt: 2016-01-20 10:58:40)
O G Ł O S Z E N I E

W związku z trwającym sezonem zimowym 2015/2016

Wójt Gminy Szczytnoprzypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXVI/208/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3547)
właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w dniu powstania zanieczyszczenia. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów. W celu zlikwidowania śliskości chodnika należy posypać go piaskiem lub innym stosownym środkiem.