BIP
menu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu gminy Szczytno.

2016-01-21 14:21:58 (ost. akt: 2016-01-21 14:28:55)
azbest

azbest
Informacja Wójta Gminy Szczytno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Szczytno w roku 2016.
Wójt Gminy Szczytno informuje, że przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Celem Programu jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczytno.
Program obejmuje usuwanie azbestu, w następujących typach projektu:
1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Beneficjenci programu:
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Warunki dofinansowania:
W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie – w formie dotacji.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie:
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (pokój 104 Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska) w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. wraz z załącznikami.
Kryteria wyboru:
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania, dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego, informację o wyrobach zawierających azbest oraz oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Uwaga:
1. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
2. Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno (AktualnościInformacja o dofinansowaniu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczytno) oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu lub w pokoju 104 Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy Urzędu Gminy Szczytno.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, pokój 104 lub pod numerem telefonu: (89) 623 25 95.Pobierz: Wniosek o przyznanie dofinansowania
Pobierz: informacja o wyrobach zawierających azbest
Pobierz: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest