BIP
menu

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2023-12-12 15:11:33 (ost. akt: 2023-12-12 15:12:31)
Komunikat logo

Komunikat logoWójt Gminy Szczytno przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), tj.: właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/515/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno - zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniania nie rzadziej niż raz na pół roku, a osady lub inne odpady ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.
Stosownie do art. 6 ust. 5a ww. ustawy Wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
W 2024 roku pracownicy Urzędu Gminy Szczytno rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Prowadzone są one bezpośrednio na nieruchomości lub poprzez wezwanie do okazania dokumentów w siedzibie urzędu gminy.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:
• umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba),
• dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.
Umowę i dowody uiszczania opłat można też dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 106 (tel. 89 623 24 01).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.