BIP
menu

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNO NA REALIZACJE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO - WZORY DRUKÓW

2024-01-23 14:09:23 (ost. akt: 2024-01-23 14:13:37)


Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.:
1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
3) wspólnoty mieszkaniowe;
mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno.
W tym celu, po zapoznaniu się z załączonymi do niniejszej informacji dokumentami, należy we wskazanym terminie - złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku do Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku Urzędu Gminy Szczytno) – wykorzystując załączone do informacji formularze.
W przypadku znacznej liczby wniosków – decyduje moment wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Szczytno.
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz złożenie wniosku przed wymianą sposobu ogrzewania.
Przewidziane środki w budżecie na rok kalendarzowy 2024, na ten cel, wynoszą 60 000 zł.
Beneficjent może uzyskać dotacje w wysokości 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 6.000,00 zł brutto.
Załączniki do wniosku:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem*;
2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu*;
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych*;
4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego*;
5) dokumentację fotograficzną przed realizacją zadania istniejącego systemu ogrzewania;*
6) aktualną ofertę cenową sprzedaży urządzenia, objętego wnioskiem o dofinansowanie, lub inny dokument potwierdzający wartość urządzenia.*

Pobierz: Wniosek o udzielenie dotacji
Pobierz: Zgoda właściciela nieruchomości
Pobierz: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
Regulamin Udzielenia Dotacji