BIP
menu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZBIORNIKÓW ZE STACJI UZDATNIANIA WODY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZCZYTNO

2024-03-15 14:31:14 (ost. akt: 2024-03-15 14:34:57)
logo informacja

logo informacjaOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZBIORNIKÓW ZE STACJI UZDATNIANIA WODY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZCZYTNO

Wójt Gminy Szczytno ogłasza sprzedaż z wolnej ręki zbiorników ze stacji uzdatniania wody stanowiących własność Gminy Szczytno.
Przedmioty postępowania oraz zasady sprzedaży określone zostały w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki:

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZBIORNIKÓW ZE STACJI UZDATNIANIA WODY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZCZYTNO

§ 1
Przedmiot postępowania
Przedmiotem sprzedaży są zbiorniki ze stacji uzdatniania wody, znajdujące się w miejscowości Kamionek. Do sprzedaży przeznaczono następujące zbiorniki:
- zbiorniki duże – 6 szt.
- zbiorniki średnie – 5 szt.
- zbiorniki małe – 2 szt.
§ 2
Cena wywoławcza
Cena minimalna poszczególnych przedmiotów sprzedaży wynosi:
- zbiornik duży: 500,00 zł netto plus podatek VAT 23% za każdy zbiornik,
- zbiornik średni: 400,00 zł netto plus podatek VAT 23% za każdy zbiornik,
- zbiornik mały: 300,00 zł netto plus podatek VAT 23% za każdy zbiornik.
§ 3
Zasady sprzedaży z wolnej ręki
1. Sprzedaż rozpocznie się od dnia 21 marca 2024 roku i będzie trwała do dnia 22 marca 2024 roku w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Szczytno.
2. Aby dokonać zakupu należy dokonać pisemnego złożenia oferty w Urzędzie Gminy Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pok. nr 103.
3. Oferty można składać na pojedyncze zbiorniki lub na kilka zbiorników w jednej ofercie.
4. Każda z ofert powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy ze wskazaniem formy prawnej, adres zamieszkania lub siedziby);
b) osobę reprezentującą oferenta oraz jej numer telefonu;
c) proponowaną cenę zakupu, która nie może być niższa niż cena minimalna;
d) oferty złożone na więcej niż jeden zbiornik powinny zawierać ceny w rozbiciu na poszczególne zbiorniki;
e) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem;
f) oświadczenie, że oferent nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego zbiorników;
g) własnoręczny podpis.
5. Sprzedaż będzie trwała do dnia 22 marca 2024 roku do godziny 12.00 lub do wyczerpania zapasów.
§ 4
Rozliczenie i odbiór przedmiotów postępowania
1. Dokonujący zakupu zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.
2. Odbiór zakupionych zbiorników nastąpi w ciągu 3 dni od dnia uregulowania ceny sprzedaży w miejscu ich składowania po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Szczytnie prowadzącym postępowanie.
3. Odbiór zakupionych zbiorników odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.
§ 5
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.