BIP
menu

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA LETNIKÓW 2024

2024-05-21 14:04:31 (ost. akt: 2024-05-21 14:06:09)ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2024 r.

Na podstawie art. 6j ust. 3b oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Wójt Gminy Szczytno, zawiadamia, że Rada Gminy Szczytno podjęła:
1) uchwałę nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) uchwałę nr LXXXIII/623/2024 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/210/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się zryczałtowaną roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 267,00 zł płatną za cały rok z góry w terminie do 15 maja za każdy bieżący rok kalendarzowy.
Zgodnie z treścią ww. ustawy, właściciel nieruchomości otrzymuje zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciele nieruchomości , którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jaka zostanie podana w zawiadomieniu.
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 1068,00 zł.
Jeżeli opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi została uiszczona (po wcześniej obowiązującej stawce tj. 224,00 zł) przed dniem otrzymania niniejszego zawiadomienia, należy niezwłocznie uregulować różnicę opłaty, która wynosi 43,00 zł.
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uregulować na indywidualny rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy Szczytno (piętro II, pok. 202). Informacje nt. indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać w Kasie Urzędu Gminy Szczytno lub pod numerem 89 623 25 97.