BIPBIP Archiwalny
menu

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2015/2016 II etap

2016-04-19 10:28:12 (ost. akt: 2016-04-19 10:45:56)
stypendia szkolne

stypendia szkolne

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.32.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, istnieje możliwość zmiany decyzji i ewentualnego przyznania stypendium od stycznia 2016 r. po spełnieniu przesłanek ustawowych.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając powyższe na uwadze, celem zmiany decyzji o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3, pok. 303 oświadczenie o zgodzie lub jej braku. W przypadku zgodny na zmianę decyzji o przyznanie stypendium należy dostarczyć w terminie niezwłocznym zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto rodziny ucznia osiągniętych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia oświadczenia, np. składając oświadczenie w kwietniu 2016 należy udokumentować dochody z miesiąca marca 2016 r.

Kryterium dochodowe wynosi: 514 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym

Ważne:
W przypadku osób bezrobotnych – obowiązkowo trzeba przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Zakres dochodów, które muszą zostać udokumentowane przy ubieganiu się o przyznanie stypendium szkolnego m.in.:

- wynagrodzenie za pracę,
- zasiłek rodzinny i dodatki stałe,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- stałe zasiłki z pomocy społecznej,
- emerytury, renty inwalidzkie,
- alimenty,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- dodatek mieszkaniowy,
- stypendia socjalne,
- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy – 288 zł),
- inne dochody (np. praca dorywcza).


Kliknij aby uzyskać szczegółowe informacje o ustalaniu dochodu