BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Szczytno

2015-06-11 12:04:41 (ost. akt: 2015-06-11 12:12:10)

Informacja w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Szczytno

W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 ze zm.) na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) informuję, iż:

Informacja publiczna będąca w dyspozycji Urzędu Gminy Szczytno udzielana jest w następujący sposób:
1. poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczytno (również w formie hiperłączy do innych witryn internetowych ją zawierających);
2. na wniosek:
a) pisemny – na adres: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
b) przesłany drogą elektroniczną – na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl w tytule podając: „wniosek o udzielenie informacji publicznej”
c) przesłany poprzez Formularz Kontaktowy strony internetowej Gminy Szczytno
d) przesłany poprzez Cyfrowy Urząd,
e) przekazany ustnie pracownikowi Urzędu Gminy Szczytno.

Zasady udzielania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Szczytno.
1. Każdej osobie, która korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, chce pozyskać informację będącą w posiadaniu Urzędu Gminy, udostępnia się ją, z zachowaniem postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Pracownikowi, udostępniającemu informację publiczną, nie wolno od wnioskodawcy żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego jeżeli nie wskazują na to przepisy prawa.
3. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczytno, jest udostępniana na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Wskazanie wnioskodawcy strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku, w przypadku gdy informacje tam zawarte odnoszą się wprost i konkretnie do meritum żądania oraz bezpośrednio zawierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności.
5. W celu ułatwienie dostępu do informacji publicznej ustala się – wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, stanowiący załącznik do niniejszej informacji.
6. Informacji publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest przekazana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.
7. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
8. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz nowym terminie, w jakim zostanie ona udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
9. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym dodatkowym kosztom informując wnioskodawcę o tym fakcie w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wysokość opłat (na podstawie uchwały nr XXXVI/223/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 sierpnia 2009 r.) przedstawiona jest w załączniku do niniejszej informacji.
11. Po wpłynięciu do Urzędu Gminy wniosku dotyczącego udostępnienia informacji publicznej lub zgłoszenia się wnioskodawcy, wniosek/wnioskodawca kierowany jest przez Sekretariat bezpośrednio do kierownika właściwego referatu.
12. W razie wątpliwości co do zakresu merytorycznego wniosku Sekretariat kieruje wniosek/wnioskodawcę do Sekretarza Gminy.
13. Sekretarz Gminy realizuje obowiązek udzielenia informacji publicznej lub niezwłocznie kieruje sprawę do właściwego merytorycznie referatu.
14. Jeżeli wniosek odnosi się merytorycznie do kilku referatów, sprawę koordynuje Sekretarz Gminy, uzyskując odpowiednie informacje/dokumenty i realizując obowiązek udzielenia informacji publicznej.
15. Kierownik referatu lub wyznaczony przez niego pracownik niezwłocznie przygotowuje oraz weryfikuje informacje i dokumenty, o których mowa we wniosku, w zakresie możliwości udostępnienia.
16. W przypadku wniosku o udostępnienie informacji przetworzonej - każdorazowo należy rozważyć, czy wnioskodawca właściwie wykazał (zgodnie z ustawą), że uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w imieniu osoby prawnej, składa osoba/osoby upoważnione do jej reprezentowania.
18. Po określeniu zakresu udostępnianej informacji kierownik referatu, lub upoważniona przez niego osoba, realizuje wniosek o udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy lub wyznacza termin realizacji tego wniosku.
19. W przypadku udzielenia informacji w formie ustnej należy fakt ten udokumentować w formie notatki służbowej, podając datę udostępnienia informacji oraz w miarę możliwości dane osobowe osoby, której udostępniono informacje. Notatkę sporządza pracownik udzielający informacji.
20. Informacje są udostępniane do przeglądania w Urzędzie Gminy wyłącznie w godzinach jego pracy.
21. Udostępnianie informacji publicznej w formie przeglądania w Urzędzie dokonywane jest w obecności wyznaczonego przez kierownika referatu pracownika tego referatu.
22. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego dokumentu, dokumentacja podlegająca przeglądowi, jest ponumerowania i ułożona w teczkach
23. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, kierownik referatu powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie,
24. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji
w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.
25. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej.
26. Wszystkie referaty:
- informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
- informacji o prowadzonych ewidencjach.
27. Do realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej upoważniam właściwych merytorycznie kierowników referatów. Właściwość merytoryczna referatu w zakresie udzielania informacji publicznej odpowiada ich zadaniom określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szczytno.
28. Nadzór nad realizacją obowiązku udostępniania informacji publicznej sprawuje Wójt Gminy.
29. Za koordynację obowiązku udostępniania informacji publicznej odpowiada Sekretarz Gminy.


Pobierz: Załącznik nr1

Pobierz: Załącznik nr2