BIP
menu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ

2015-06-11 12:24:05 (ost. akt: 2015-06-11 12:25:27)
dozynki

dozynki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ

1. Wydzierżawiający:
Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089 623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI:

Wyłoniony w konkursie Dzierżawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi DOŻYNEK GMINNYCH w dniu 23 sierpnia 2015 r., od godz. 14.00 do godz.24.00, na wskazanej części placu dożynkowego (działka o nr ewidencyjnym 420, obręb ewidencyjny Olszyny)
w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno.

W zakres obsługi wchodzi:
1) Sprzedaż na zasadzie wyłączności piwa w kubkach plastikowych - po uprzednim uzyskaniu przewidzianego prawem zezwolenia w Urzędzie Gminy Szczytno,
2) przygotowanie i sprzedaż na zasadzie wyłączności potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, itp.),
3) przygotowanie i sprzedaż innych produktów gastronomicznych i napojów – bez wyłączności,
5) zabezpieczenie co najmniej 100 miejsc siedzących pod parasolami.

Na sprzedaż produktów, o których mowa w pkt. 1 - 2 wyłoniony w konkursie Dzierżawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Wyłączność nie obejmuje produktów spożywczych i przemysłowych sprzedawanych przez:
- znajdujące się w miejscowości Olszyny (poza terenem imprezy) 2 sklepy spożywcze (oddalone ok. 350 i ok. 450 m od miejsca imprezy)
- znajdujące się na imprezie stoiska promocyjne sołectw,
- znajdujące się na terenie imprezy stoiska z produktami regionalnymi,
- znajdujące się na terenie imprezy stoiska gastronomiczne nie objęte zakresem wyłączności.

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Dzierżawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE FORMALNYM

Oferent musi wykazać się referencjami z co najmniej dwóch imprez o podobnym charakterze
i zasięgu. Referencje stanowią załącznik do oferty.

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena (czynsz dzierżawny).4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert – do dnia 3 lipca 2015 r., do godz. 11:00 – osobiście w pokoju nr 206, Sekretariat Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno lub pocztą tradycyjną.

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarcia ofert w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 3 lipca 2015 r., o godz. 11:15 w pokoju 203 Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3.

Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być złożona Wydzierżawiającemu w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:

„Oferta –dzierżawa terenu pod wyłączną sprzedaż piwa i potraw z grilla podczas Dożynek Gminnych – Olszyny 2015”

Oferta na pierwszej stronie powinna zawierać informację zawierającą: nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu oferenta, nr rachunku bankowego, a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu).

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.

Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnętrz.

Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony Formularz oferty,

2) parafowany projekt umowy,

3) informacja o wymaganiach technicznych (przyłącza mediów, wymagana powierzchnia: długość x szerokość) niezbędna do realizacji założonego przez zamawiającego przedmiotu umowy.

5. PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Pobierz: zal 1 formularz oferty

Pobierz: wzór umowy