BIP
menu

Rejestr informacji dotyczących postępowań w sprawie ochrony środowiska oraz wydawanych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

2017-01-02 09:12:35 (ost. akt: 2018-06-25 11:30:46)

Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji)
1. Informacje, podane w rejestrze, udostępnia się na pisemny wniosek.
2. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje dodatkowe i uzupełniające:
W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA INFORMACJI STOSUJE SIę ART. 20 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.NR 62 POZ. 627 Z 2001 R.

wyciąg z ustawy:
"Art. 20. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:
1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.8)), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.9));
2) informacje dotyczą:
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
2. Organ administracji może:
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
1) ilości i rodzajów pyłów lub W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA INFORMACJI STOSUJE SI ART. 20 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.NR 62 POZ. 627 Z 2001 R.

wyciąg z ustawy:
"Art. 20. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:
1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.8)), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.9));
2) informacje dotyczą:
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
2. Organ administracji może:
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
1) ilości i rodzajów pyłów lub W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA INFORMACJI STOSUJE SI ART. 20 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.NR 62 POZ. 627 Z 2001 R.

wyciąg z ustawy:
"Art. 20. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:
1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.8)), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.9));
2) informacje dotyczą:
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
2. Organ administracji może:
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
1) ilości i rodzajów pyłów lub