BIPBIP Archiwalny
menu

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych

2018-09-07 22:01:33 (ost. akt: 2018-09-07 22:06:16)


Na podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., informuję, co następuje:


W związku z prawidłowym zgłoszeniem do składów terytorialnych komisji wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż 9, właściwy Komisarz Wyborczy
w Olsztynie dokonuje uzupełnia ich składów.

Uzupełnienie składów komisji wyborczych następuje spośród osób wpisanych do stałego rejestru wyborców (jednej z gmin na obszarze Polski).

Zgłoszenie należy złożyć właściwemu Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie w terminie do dnia 10 września 2018 r. do godziny 13:30.
W celu umożliwienia złożenia zgłoszeń wyznacza się dodatkowy termin w sobotę 8 września br. w godzinach 9:00-13:00.
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Olsztynie: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego dostarczenia do ww. siedziby Komisarza.
Wzór zgłoszenia kandydata, stanowiący załącznik do informacji, dostępny jest w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie oraz na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie / Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat; 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).

Kandydatem do składu komisji nie może być: 1) kandydat w wyborach; 2) komisarz wyborczy; 3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 5) urzędnik wyborczy; 6) mąż zaufania; 7) obserwator społeczny.


Komisarz Wyborczy
w Olsztynie I

/-/ Mariusz Stachowiak