BIP
menu

Program i regulamin Dożynek Olszyny 2015

2015-08-20 13:53:57 (ost. akt: 2015-08-20 14:12:37)
dozynki

dozynkiDOŻYNKI GMINNE OLSZYNY 2015 – 23.08.2015 r.
13:00-14:00 - Msza święta plac dożynkowy
14:00-14:30 – Ceremonia otwarcia (około) -Ceremoniał dożynkowy

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
14:30-15:30 – Występ Chóry Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15:30-16:00 – Występ Szkoła
16:00-17:00 – Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych , podziękowania dla darczyńców i sponsorów
17:00-18:00 – Występ Pigwa Show
18:00-19:30 – BABYLON COWER BONYEM
19:30- 21:00 – koncert: Michał Gielniak
21:00-21:10 – Pokaz sztucznych ogni
21:10-22:10 – Gwiazda wieczoru: Piękni i młodzi
22:10-24:00 – dyskoteka: Aby pograć (Zespół)


Imprezy towarzyszące:
Gminny konkurs stoisk i wieńców dożynkowych
14:00-16:00 – Rywalizacja sportowa Sołectw na wesoło
11:00-20:00 Wesołe miasteczko
11:00-18:00 Kiermasz książek (Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu)
Stoiska handlowe i promocyjne

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
DOŻYNKI GMINNE OLSZYNY 2015 – 23.08.2015 r.
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.) w związku z organizacją imprezy masowej „DOŻYNKI GMINNE OLSZYNY 2015” w dniu 23 sierpnia 2015 r. na terenie przy hydroforni w miejscowości Olszyny.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie imprezy oraz terenie przyległym do imprezy.
3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim.
4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Użyte w dalszej części regulaminu określenia:
„teren imprezy” oznacza miejsce wydzielone przez organizatora na organizację imprezy, tj.:
- 23.08.2015 r. (niedziela) – ogrodzony teren przed sceną o wymiarach 40mx40m;
„teren przyległy” oznacza miejsce rozmieszczenia sceny, stoisk promocyjnych i handlowych, placu zabaw, teren rywalizacji sportowej gmin;
organizator imprezy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy.
1. Wstęp jest bezpłatny.
2. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu terenu i regulaminu imprezy masowej.
3. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
4. Zakaz wstępu na imprezę mają osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz osoby wobec których mają zastosowanie dalsze przepisy art. 22 ww. ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem pkt. 6-8.
6. Dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu na terenie imprezy.
7. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).
8. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, których wykorzystanie niezgodnie z ich przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.


III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania.
1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ww. ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych.
3. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas imprezy m.in. poprzez:
opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej;
wyznaczenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową;
zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów;
przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
4. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale II pkt. 5;
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu,
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w pkt 4 ppkt. 4.
5. Służby porządkowe są obowiązane:
odmówić wstępu na imprezę masową:
osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych;
osobie odmawiającej poddania się czynnościom określonym w pkt 4 ppkt 1-3;
osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
osobie posiadającej przedmioty wymienione w rozdziale II pkt. 5;
osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu terenu lub regulaminem imprezy masowej;
usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ppkt. 1 lit. a.
6. Służby informacyjne są obowiązane do:
informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
informowania o umiejscowieniu punktów udzielania pierwszej pomocy, gastronomicznych
i sanitarnych;
nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nie-przeznaczonych dla publiczności;
niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.


IV. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin będzie dostępny:
na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu oraz Urzędu Gminy Szczytno (www.gbplipowiec.pl oraz www.ug.szczytno.pl);
na tablicach i miejscach ogólnie dostępnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ww. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu oraz Urzędu Gminy Szczytno.


Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb organizatora zostaną usunięte z imprezy lub przekazane Policji.
W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa imprezy oraz Organizator.